« »
Aid Gafić

Aid Gafić

URL web stranice:

JAVNI KONKURS za prijem nastavnika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 397/20
Datum: 31.08.2020. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine SBK broj: 11/01”), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Sl.novine SBK” broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole “Gornji Vakuf” broj: 370/20 od 05.08.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-3/2020-428 od 25.08.2020. godine , r a s p i s u j e  s e

J A V N I  K O N K U R S
ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS
 • Profesor bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac – 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor matematike, 1 izvršilac – 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor fizike, 1 izvršilac – 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor historije, 1 izvršilac – 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor psihologije, 1 izvršilac – 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 • Profesor elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac – 18 časova sedmično, na određeno vrijeme do 06.2021. godine;
 • Profesor mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac – 5 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor higijene i prve pomoći, 1 izvršilac – 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor anatomije i fiziologije, 1 izvršilac – 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor osnova higijene i zdrvstvene zaštite, 1 izvršilac – 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Predavač praktične nastave – medicinska škola, 1 izvršolac – 6 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor informatike, 1 izvršilac – 15 časova sedmično, na neodređeno vrijeme;
 • Profesor sociologije, 1 izvršilac – 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor filozofije, 1 izvršilac – 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor logike, 1 izvršilac – 1 čas sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine.

 Za radno mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pedagoškim standardima („Sl.novine SBK broj: 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati  i posebne uslove:

 • Za radna mjesto pod rednim brojem:1,3,4,5,12,13,14,15 kandidati treba da  posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova.
 • Za radna mjesto pod rednim brojem: 2,6,7, kandidati treba da posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ili 300 ECTS bodova.
 • Za radna mjesto pod rednim brojem: 8,9,10, kandidati treba da posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen)- medicinski fakultet, odnosno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova.
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 11, kandidat treba da ima zvanje viša medicinska sestra - 180 ECTS bodova..

UZ prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata ne starije od 6 mjeseci:

 • Obavezna dokumentacija: prijavu na konkurs sa kraćom biografijom - adresu stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresu i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis, diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu.
 • Dodatna dokumentacija:
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta, rješenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili potvrdu prilaže kandidat ikoji ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK za školsku 2020./2021. godini sa brojem sati koji nedostaju i ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme.
 • Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje svih kandidata uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera koji ispunjavaju uslove, obavit će se u prostorijama škole u Gornjem Vakufu-Uskoplju u petak 11.09.2020. godine u 13:15 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni na pismenom ispitu.  Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta , izvršit će se iz slijedećih oblasti:

 • Zakon o srednjoj školi, Pedagoškim standardima i ostalim podzakonskim aktima kojima se reguliše rad u školi
 • Metodika odnosno didaktika
 • Općeg znanja

Pismeni ispit se polaže u formi testa koji se sastoji od najviše petnaest pitanja zatvorenog tipa sa više ponuđenih odgovora gdje se svaki tačan odgovor vrednuje jednim bodom.

Pismeni ispit traje 30 minuta.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 8 bodova ili 53,33%.

Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom ispitu, neće imati pravo pristupa usmenom ispitu.

Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je sekretar škole, telefon broj 030 265-654.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom

„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“
Gradska bb  Gornji Vakuf – Uskoplje      
70240 Gornji Vakuf
(„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTORICA ŠKOLE:
Selvedina Begović, dipl.ecc

Art & Poster Contest on Korea

Ambasada Republike Koreje poziva učenike u Hrvatskoj i u BiH na Art & Poster Contest on Korea.

Napravite svoj likovni rad (uključujući postere) na bilo koju temu vezanu uz “Koreju”. To može biti korejska historija, tradicija ili kultura. Izrazite svoje ideje o tome kako doživljavate Koreju!

Otvoreni smo svim vrstama umjetničkog izričaja (crteži, slike, digitalna umjetnost itd.).

6 Best Posters će biti odabrani za glavne nagrade. Svim učesnicima ćemo se zahvaliti malim poklonima.

Pristupiti mogu:

- državljani Republike Hrvatske i BiH
- mlađi od 18 godina

Teme: Bilo koja tema vezana uz Koreju. Npr. korejska historija, zemljopis, hrana, muzika, jezik, tradicija itd.

Rok za prijavu: petak, 31. jul 2020.

Kako učestvovati:

Pošaljite nam svoje likovne radove poštom ili e-mailom zajedno s prijavnicom.

- email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. * skenirano u visokoj rezoluciji (300DPI) kao JPG datoteku.

- pošta: Veleposlanstvo Republike Koreje, Ksaverska cesta 111/A-B, 10000 Zagreb, Hrvatska

 Best Poster Awards po uzrastima

- dvije osobe mlađe od 10 godina: smart band
- dvije osobe od 10 do 14 godina: bluetooth zvučnik
- dvije osobe od 15 do 18 godina: bežične slušalice

* 6 Best Poster će biti objavljen do 5. avgusta 2020.

** Svim učesnicima ćemo se također zahvaliti malim poklonima.

Uputstva za poster:

1) Veličina: minimalna veličina A4 (210mm x 297mm), maksimalna veličina A2 (420mm x 592mm), papir ili platno
2) 2D (dvodimenzionalni) likovni rad
3) Materijali: svi materijali (olovka, kreda, akrilik, uljane boje, digitalni itd.)
4) Molimo vas pošaljite samo jedan likovni rad po osobi
5) Jezik: hrvatski/bosanski/srpski ili engleski (za poster možete korisiti ove jezike)

Upiti: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

* Napomena: Ambasada će zadržati pravo da koristi pristigle postere za online izložbu i drugo, isključivo u nekomercijalne svrhe.

PRIJAVNI OBRAZAC PREUZMITE KLIKOM NA OVAJ TEKST.

Drugi upisni rok u prve razrede u srijedu i četvrtak

Obavještavaju se učenici da će drugi upisni rok za upis u prve razrede u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ biti u srijedu i četvrtak, 1.07. i 2.07.2020. godine od 8:00 do 13:00h.

Dovoljno slobodnih mjesta ima u općoj gimnaziji, medicinskoj školi, elektrotehničkoj školi, mašinskoj tehničkoj školi, mašinskoj stručnoj školi i frizerskoj školi.

Za upis je potrebno ponijeti rodni list, uvjerenje o uspjehu šesti, sedmi, osmi razred osnovne škole, svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, te druge relevantne dokumente, priznanja sa takmičenja i sl.

Nakon dobivanja konačne odluke od Ministarstva u roku od tri dana objavit ćemo rezultate upisa (rang liste) na web stranici škole i oglasnoj ploči.

Obavijest

O B A V I J E S T
 
Obavještavaju se učenici odjeljenja IV1  Opće Gimnazije  koji su polagali pismeni ispit iz bosanskog jezika i književnosti 01.06.2020. godine da su svi položili, odnosno da mogu pristupiti daljem polaganju maturskih ispita.
Učenici će moći vidjeti pojedinačne ocjene na oglasnoj ploči u holu škole prilikom dolaska na polaganje pismenog ispita iz engleskog jezika.
 
DIREKTOR ŠKOLE:
                                                                                      Selvedina Begović, dipl.ecc

Obavijest u povodu Ramazanskog bajrama

Obavještavamo učenike i zaposlenike škole da se online nastava neće izvoditi u ponedjeljak, 25.05.2020. godine zbog obilježavanja Ramazanskog bajrama. Online nastava se nastavlja u utorak, 26.05.2020. godine.

U nadi da ćete ovaj praznik provesti u miru i sreći, svim učenicima i zaposlenicima škole čestitamo Bajram. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.

Priključi se za RSS feed