« »
Ostali autori

Ostali autori

URL web stranice:

Sretna 2021. godina

Dragi učenici i zaposlenici škole nova godina je pravo vrijeme da istražite nove horizonte i ostvarite neke snove, da otkrijete snagu i vjeru u sebe, da se radujete malim stvarima i pripremite za nove izazove.

Svim učenicima i zaposlenicima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2021. godinu.

Nastava u drugom polugodištu početi će 25.01.2021. godine (ponedjeljak) po tekućem rasporedu sati.

Otvoreno pismo roditeljima učenica i učenika MSŠ 'Gornji Vakuf'

Dragi roditelji,

Živimo u vremenu koje nam diktira okolnosti koje ne možemo u potpunosti kontrolirati i u okruženju koje nije uvijek u skladu sa našim željama. Cijeli svijet je zahvatila pandemija virusa COVID-19. Nažalost, naša zemlja nije izuzetak, niti naš grad, kao ni naša škola. Bolest je prilično nepoznata struci pa i nama ostalima koji nismo medicinske struke. Ali na bazi onog sto je poznato Svjetska zdravstvena organizacija je dala upute stanovništvu za ponašanje u vremenu pandemije. Formirani su razni Krizni štabovi koji su na bazi toga dali svoje upute. Upute Ministarstva obrazovanja SBK i Kriznog štaba našeg kantona za organizaciju nastave objavljene su na našoj školskoj stranici. Također je objavljen i plan rada naše škole. Pored toga razrednici su vas informisali o potrebi pridržavanja svih epidemioloških mjera vaše djece tj. naših učenika, vas samih u školi i životu uopšte. Formirali smo na nivou škole tim COVID koji redovno prati epidemiološku situaciju u školi.

Veoma smo vam zahvalni i zadovoljni smo sto ste odgovorno i savjesno ispunjavali svoju roditeljsku zadaću.

Mi smo se trudili da ispoštujemo sve propisane mjere i stvorimo sigurno okruženje za vašu i našu djecu. Mi vjerujemo vama, dragi roditelji, te vas molimo da i vi vjerujete nama.

Svakodnevno se vrši dezinfekcija svih školskih prostorija, a HES služba dodatno vrši dezinfekciju svakog petka nakon nastave.

Molimo vas da pažljivo pratite zdravstveno stanje vaše djece i upisujete podatke u listu. Ukoliko vaše dijete ima neke od simptoma bolesti obratite se ljekaru. Ljekar će procijeniti da li ima sumnje na Covid i testirati besplatno ako simptomi ukazuju na tu vrstu bolesti.

Ukoliko nalaz testa bude pozitivan dijete se šalje u izolaciju kao i najbliži kontakti koje struka odredi. Prema sadašnjem stavu Kriznog štaba nastava se ne prekida niti razred ide u izolaciju. Svi zajedno trebamo  shvatiti ozbiljnost situacije i pridržavati se svih epidemioloških mjera za dobrobit vaše i naše djece, kao i svih nas. Na taj način ćemo omogućiti da redovna nastava potraje i da život vaše djece kao i svih nas bude socijalno bogatiji. Sve što vas zanima budite slobodni da pitate razrednike vaše djece ili da se obratite upravi škole.

S poštovanjem!

Direktorica
Selvedina Begović

Sretan 5. oktobar – Svjetski dan učitelja

U povodu Svjetskog dana učitelja, koji se obilježava 5. oktobra, želimo vam uputiti iskrene čestitke, zahvaliti na vašem angažmanu i doprinosu u dosadašnjem odgoju i obrazovanju mnogih generacija, te poželjeti mnogo uspjeha u vašem budućem radu.

Svjetski dan prosvjetnih radnika obilježava se od 1994. godine. Ovaj datum odabrao je UNESCO kao sjećanje na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja.

Ovaj dan je prilika da se pokaže kako bi rad prosvjetnih radnika trebao biti prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan i prosperitetan razvoj društva te da bi kao takav trebao i da se cijeni.

Sretan nam Svjetski dan učitelja!

Javni konkurs za prijem nastavnika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 662/19
Datum: 29.10.2019. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine SBK broj: 11/01”), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Sl.novine SBK” broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole “Gornji Vakuf” broj: 530-1/19 od 06.09.2019. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 03-34-3/2019-428 od 24.10.2019. godine , r a s p i s u j e  s e

J A V N I  K O N K U R S
ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

 1. Profesor fizike, 1 izvršilac – 13 sati sedmično, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2020. godine;

Za radno mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pedagoškim standardima („Sl.novine SBK broj: 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati  i posebne uslove za navedeno radno mjesto, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova.

Za navedeno radno mjesta  uz prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata ne starije od 6 mjeseci:

 1. Obavezna dokumentacija: prijavu na konkurs sa kraćom biografijom - adresu stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresu i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis, diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 2. Dodatna dokumentacija:
 • Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom
 • Uvjerenje / potvrdu da kandidat ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK za školsku 2019./2020. godinu
 • Uvjerenje od zakonom nadležne institucije da kandidat ostvaruje đ
 • pravo po osnovu Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica.
 • Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje svih kandidata koji ispunjavaju uslove, obavit će se u prostorijama škole u Gornjem Vakufu-Uskoplju u srijedu 06.11.2019. godine u 13,00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta , izvršit će se iz slijedećih oblasti:

 • Zakon o srednjoj školi, Pedagoškim standardima i ostalim podzakonskim aktima kojima se reguliše rad u školi
 • Metodika odnosno didaktika
 • Općeg znanja eventualno

Pismeni ispit se polaže u formi testa koji se sastoji od najviše petnaest pitanja zatvorenog tipa sa više ponuđenih odgovora gdje se svaki tačan odgovor vrednuje jednim bodom.

Pismeni ispit traje 30 minuta.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 8 bodova ili 53,33%.

Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom ispitu, neće imati pravo pristupa usmenom ispitu.

Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je sekretar škole, telefon broj 030 265-654.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“
Gradska bb  Gornji Vakuf – Uskoplje      
70240 Gornji Vakuf
(„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTORICA ŠKOLE:
Selvedina Begović, dipl.ecc

Učenice naše škole učestvovale u programu 'Noć u muzeju'

Neprospavanu, ali nezaboravnu noć doživjele su učenice naše škole Amina Duratbegović, Minela Garača, Aida Muminović, Adna Sušić i profesorica Vanda Herceg koje su bile dio četvrte Civitasove "Noći u Muzeju".

One su 27.03. i 28.03. sudjelovale u istraživačkim radionicama u Zemaljskom muzeju u Sarajevu na kojima su naučile kako se kloniraju biljke, oslikavale su vaze antičkim grčkim motivima te kroz simulacije saznale više o rimskom i ilirskom periodu u BiH.

Posebnu čar ovoj noći dalo je spavanje u improviziranim spavaonicama sa bogatim kulturnim i historijskim naslijeđem Bosne i Hercegovine.

Posjeta Medžlisu IZ Gornji Vakuf

U utorak 26.03.2019. učenici Mješovite srednje škole Gornji Vakuf su zajedno sa direktoricom Selvedinom Begović i profesorom vjeronauke Amelom Omeragićem posjetili Medžlis IVZ Gornji Vakuf.

Ovom prilikom glavni imam Hidajet ef. Polovina je uručio diplome i prigodne poklone učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na školskom takmičenju iz islamske vjeronauke i koji će školu predstavljati na kantonalnom takmičenju.Također je glavni imam uručio zahvalnicu i prigodan poklon direktorici i profesoru za podršku u realizaciji takmičenja.

Učenicima je upućena podrška da ostvare što bolji uspjeh na kantonalnom takmičenju

Obilježen Dan broja π

Dana 14.03. obilježen je „Dan broja π“ u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“. Učenici, sa profesoricama Hazimom Brzika i Eminom Ribić su učestvovali u obilježavanju toga dana.

Na velikom odmoru učenicima su podijeljena lizala koja su sadržavala zanimljivosti o broju π, urađen je pano, na zidu školskih stepenica napravljen je niz od nekoliko decimala broja π.

Broj π je matematička konstanta koja predstavlja odnos obima i prečnika kruga, iracionalan je broj i njegova približna vrijednost iznosi 3,14159. kažemo približna zato što ima beskonačan broj decimala i do danas je izračunato više biliona njegovih decimala.

Sutra je 1. mart, dan kada Bosna i Hercegovina obilježava svoju nezavisnost

Devedesete godine prošlog stoljeća su bile veoma važne za državu Bosnu i Hercegovinu i ostavile su neizbrisiv trag u njenoj historiji. U fazi raspada Jugoslavije međunarodna zajednica je obrazovala konferenciju o Jugoslaviji sa zadatkom da pomogne rješavanje političkih odnosa među republikama.

Slijedeći upute arbitražne komisije Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine je donijela odluku o raspisivanju referenduma.

Referendum o nezavisnosti BiH održan je na insistiranje evropske zajednice 29.02. i 1.3.1992. godine. Oko 64% od ukupnog broja glasača izišlo je na referendum.

Šestog aprila 1992. godine počela je otvorena srpsko – crnogorska agresija na BiH, a istoga dana je Evropska zajednica priznala državno – pravni subjektivitet Republike BiH u historijskim i međunarodnom priznatim granicama.

Ovim povodom svim učenicima i zaposlenicima čestitamo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine uz obavijest da je petak, 01.03.2019. godine, neradni dan.

Međunarodno takmičenje u poznavanju latinskog jezika i rimske kulture

Naša škola je 28.11.2018. godine prvi put učestvovala na međunarodnom takmičenju u poznavanju latinskog jezika i rimske kulture. Testiranje organizuje Asocijacija evropskih udruženja profesora klasičnih jezika (EuroClassica) na temelju standardiziranoga Europskoga kurikul(um)a za klasične jezike (ECFRCL), a provodi se istovremeno u 25 evropskih država.

Test kojem su pristupili naši učenici osnovni je nivo po imenu Vestibulum i primjerena znanju učenika opće gimnazije. Učenici su polagali ispit u vremenskom periodu od 45 minuta. Dobili su originalni tekst na latinskom jeziku, nakon čega su odgovarali na  pitanja iz gramatike i razumijevanja. Ispitu su pristupile dvije naše učenice MINELA GARAČA i AIDA MUMINOVIĆ koje su osvojile ZLATNE MEDALJE. Diplome će im biti dodjeljene naknadno, a vrijedit će im ukoliko požele studirati fakultete koji traže poznavanje latinskog jezika u nekoj od zemalja članica Evropske unije.

Čestitamo dobitnicama diploma i profesorici Vandi Herceg, te pozivamo i ostale gimnazijalce da se slijedeće godine odazovu i testiraju svoje znanje iz latinskog jezika.

Priključi se za RSS feed