« »

Javni konkurs za prijem nastavnika u radni odnos

Javni konkurs za prijem nastavnika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 24/21
Datum: 12.01.2021. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine SBK broj: 11/01”), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Sl.novine SBK” broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole “Gornji Vakuf” broj: 664-1/20 od 02.12.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-3/2020-278 od 23.12.2020. godine , r a s p i s u j e  s e

J A V N I  K O N K U R S
ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS
 • Profesor fizike, 1 izvršilac – 19 sati sedmično, na neodređeno radno vrijeme;
 • Profesor fizike, 1 izvršilac – 4 sata sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac – 21 sat sedmično, na određeno radno vrijeme do 06.2021. godine;
 • Profesor stručnih predmeta elektro struke, 1 izvršilac – 18 sati sedmično, na određeno radno vrijeme do 06.2021. godine;
 • Profesor geografije, 1 izvršilac – 8 sati sedmično, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja a najduže 30.06.2021. godine;

Za radna mjesta kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pedagoškim standardima („Sl.novine SBK broj: 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati  i posebne uslove:

 • Za radna mjesto pod rednim brojem:1,2,5 kandidati treba da  posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova.
 • Za radna mjesto pod rednim brojem: 3,4, kandidati treba da posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ili 300 ECTS bodova.

UZ prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata ne starije od 6 mjeseci:

 • Obavezna dokumentacija: prijavu na konkurs sa kraćom biografijom - adresu stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresu i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis, diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu.
 • Dodatna dokumentacija:
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta, rješenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili potvrdu prilaže kandidat ikoji ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK za školsku 2020./2021. godini sa brojem sati koji nedostaju i ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme.
 • Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje svih kandidata uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera koji ispunjavaju uslove, obavit će se u prostorijama škole u Gornjem Vakufu-Uskoplju u četvrtak 21.01.2021. godine u 11:00 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni na pismenom ispitu.  Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta , izvršit će se iz slijedećih oblasti:

 • Zakon o srednjoj školi, Pedagoškim standardima i ostalim podzakonskim aktima kojima se reguliše rad u školi
 • Metodika odnosno didaktika
 • Općeg znanja

Pismeni ispit se polaže u formi testa koji se sastoji od najviše petnaest pitanja zatvorenog tipa sa više ponuđenih odgovora gdje se svaki tačan odgovor vrednuje jednim bodom.

Pismeni ispit traje 30 minuta.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 8 bodova ili 53,33%.

Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom ispitu, neće imati pravo pristupa usmenom ispitu.

Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je sekretar škole, telefon broj 030 265-654.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom

„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“
Gradska bb  Gornji Vakuf – Uskoplje      
70240 Gornji Vakuf
(„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTORICA ŠKOLE:
Selvedina Begović, dipl.ecc


nazad na vrh