« »

Javni konkurs za prijem nastavnika u radni odnos

Javni konkurs za prijem nastavnika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 567/20
Datum: 20.10.2020. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine SBK broj: 11/01”), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Sl.novine SBK” broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole “Gornji Vakuf” broj: 406/20 od 01.09.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-sl/20 od 07.09.2020. godine , r a s p i s u j e  s e

J A V N I  K O N K U R S
ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS
 • Profesor bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac – 13 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine;
 • Profesor fizike, 1 izvršilac – 21 sat sedmično, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najduže 30.06.2021. godine;
Za radno mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pedagoškim standardima („Sl.novine SBK broj: 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati  i posebne uslove:
 • Za radna mjesto pod rednim brojem:1 i 2 kandidati treba da  posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje  II ili III ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova.
UZ prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata ne starije od 6 mjeseci:
 • Obavezna dokumentacija: prijavu na konkurs sa kraćom biografijom - adresu stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresu i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis, diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 • Dodatna dokumentacija:
 • Rješenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili potvrdu prilaže kandidat koji ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK za školsku 2020./2021. godini sa brojem sati koji nedostaju i ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme.
 • Uvjerenje od zakonom nadležne institucije da kandidat ostvaruje pravo po osnovu Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica.
 • Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.
Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem.
Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.
Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.
Testiranje  kandidata uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera koji ispunjavaju uslove, obavit će se u prostorijama škole u Gornjem Vakufu-Uskoplju u petak 30.10.2020. godine u 12:30 sati, a o terminu usmenog ispita kandidat će biti obavješten na pismenom ispitu. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta , izvršit će se iz slijedećih oblasti:
 • Zakon o srednjoj školi, Pedagoškim standardima i ostalim podzakonskim aktima kojima se reguliše rad u školi
 • Metodika odnosno didaktika
 • Općeg znanja eventualno
Pismeni ispit se polaže u formi testa koji se sastoji od najviše petnaest pitanja zatvorenog tipa sa više ponuđenih odgovora gdje se svaki tačan odgovor vrednuje jednim bodom.
Pismeni ispit traje 30 minuta.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 8 bodova ili 53,33%.
Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom ispitu, neće imati pravo pristupa usmenom ispitu.
Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je sekretar škole, telefon broj 030 265-654.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom

„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“
Gradska bb  Gornji Vakuf – Uskoplje      
70240 Gornji Vakuf
(„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTORICA ŠKOLE:
Selvedina Begović, dipl.ecc


nazad na vrh